Zabezpieczenia spłaty kredytów i pożyczek pozabankowych

Zabezpieczenia spłaty kredytów i pożyczek

Kredytodawca lub pożyczkodawca – bank, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa czy firma pożyczkowa, udziela swoich produktów wierzycielskich dla klientów, którzy są wiarygodni kredytowo i mają określoną, wystarczająco wysoką zdolność kredytową. Banki i SKOK-i dysponują szerszym zakresem instrumentów pozwalających na kontrolę sytuacji finansowej klienta. Mogą między innymi kontrolować historię kredytowania osoby wnioskującej o kredyt w Biurze Informacji Kredytowej. Bazy BIK są zamknięte dla większości firm pożyczkowych działających w Polsce. Dlatego też sięgają one po inne bazy dłużników – m.in. bazę Biura Informacji Gospodarczej czy bazę Krajowego Rejestru Dłużników. Jeśli wnioskodawca ma jakiekolwiek zaległości lub opóźnienia w spłatach pożyczek online lub kredytów, firmy pożyczkowe nie udzielą mu pożyczki. Jeśli kredytodawca lub pożyczkodawca mają uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności klienta, mogą żądać dodatkowych zabezpieczeń spłaty zobowiązania. Jakich zabezpieczeń mogą żądać banki i firmy pożyczkowe od klientów?

Zabezpieczenia podstawowe

Firmy pożyczkowe na ogół zabezpieczają swoje zobowiązania udzielane klientom w postaci weksla in blanco. Jest to dokument zobowiązujący pożyczkobiorcę do wypłaty określonej sumy pieniędzy w miejscu i czasie wskazanym w wekslu. Jeśli chodzi o weksel in blanco, jest on niewypełniony, ale zawiera podpis dłużnika. Jeśli spóźniałby się on ze spłatą kredytu czy pożyczki przez internet, albo w ogóle zaniechał spłacania rat, wówczas wierzyciel może skorzystać z zabezpieczenia i zrealizować weksel in blanco.

Zabezpieczeniem może być też przelew wierzytelności z konta bankowego klienta na rzecz banku czy firmy pożyczkowej udzielających kredytów lub pożyczek.

Pozostałe zabezpieczenia

Kredytodawcy i pożyczkodawcy mogą zabezpieczyć spłatę udzielonych klientom zobowiązań wykorzystując w tym celu różne instrumenty, w tym:

 • zabezpieczenie w postaci przeniesienia własności,
 • cesję praw z polisy ubezpieczenia na życie,
 • ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku na rzecz banku,
 • weksel,
 • poręczenie osób trzecich, tzw. żyrantów,
 • wpis hipoteki do księgi wieczystej.

Zgodnie z art. 93 prawa bankowego, bank może żądać, w celu zabezpieczenia swojej wierzytelności, zabezpieczeń wymienionych w Kodeksie cywilnym i prawie wekslowym oraz zgodnych ze zwyczajami przyjętymi w obrocie krajowym i zagranicznym. Z podobnych praw korzystają firmy pożyczkowe.

Do zabezpieczeń z Kodeksu cywilnego zalicza się:

 • poręczenie,
 • przelew,
 • zastaw,
 • hipoteka na nieruchomości własnej lub należącej do osoby trzeciej,
 • zastrzeżenie własności rzeczy sprzedawanej.

Dodatkowo, prawo wekslowe dopuszcza zastosowanie zabezpieczeń:

 • weksel własny in blanco,
 • poręczenie wekslowe.

Możliwa jest dodatkowo blokada środków na rachunku firmowym kredytobiorcy, złożenie kaucji w depozycie bankowym lub oddanie bankowi pełnomocnictwa do dysponowania saldem rachunku bankowego. Dzięki zastosowanym zabezpieczeniom pożyczkodawcy i kredytodawcy zmniejszają ponoszone w przypadku każdego klienta ryzyko kredytowe.

 

Góra

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone jako *.


Góra

Możemy Ci pomóc!

Zapisz się do newslettera i otrzymuj najnowsze informacje!